හොදම මිළ

we provide the best price for our customers and we giving to the flexible price

නැවුම් තත්වය

We always giving fresh products and quality products

වේගවත් බෙදා හැරීම

We have more than one farm so we can distribute more quickly

Recent Products

විකිණීමට!

Light Green Pepper | මාළු මිරිස්

Rs55.00 Rs50.00
විකිණීමට!

කිරි සම්බා සහල්

Rs780.00 Rs750.00
විකිණීමට!

Pineapple | අන්නාසි

Rs30.00 Rs20.00
විකිණීමට!

Papaya | ගස්ලබු

Rs30.00 Rs25.00
විකිණීමට!

Kolikuttu Banana | කෝලිකුට්ටු කෙසෙල්

Rs40.00 Rs35.00
විකිණීමට!

Aembum Banana | ඇම්බුම් කෙසෙල්

Rs40.00 Rs35.00
විකිණීමට!

Saarana | සාරන

Rs110.00 Rs100.00
විකිණීමට!

Water spinach | කංකුන්

Rs90.00 Rs80.00
විකිණීමට!

Alternanthera sessilis | මුකුණුවැන්න

Rs110.00 Rs100.00
විකිණීමට!

Spiny gourd | තුබ කරවිල

Rs70.00 Rs60.00
විකිණීමට!

Cassava | මඤ්ඤෝක්කා

Rs30.00 Rs25.00
විකිණීමට!

Bitter melon | කරවිල

Rs40.00 Rs35.00
විකිණීමට!

Green chili | අමු මිරිස්

Rs65.00 Rs60.00
විකිණීමට!

Turkey berry | තිබ්බටු

Rs50.00 Rs47.00
විකිණීමට!

Amaranth Leaves| තම්පලා

Rs90.00 Rs80.00

You want some more of this Amazing Organic Food?

නොමිලේ ප්‍රවාහනය

Acquired immunodeficiency syndrome infant botulism candidiasis cysticercosis.

කාබණික පිළිවෙත

Acquired immunodeficiency syndrome infant botulism candidiasis cysticercosis.

කාබනික වගා සේවා

Acquired immunodeficiency syndrome infant botulism candidiasis cysticercosis.

කාබනික ජෛව ලේබලය